KONU BAŞLIKLARI
 • Ağır Astımda Remisyon Mümkün Mü? Fenotipik Yaklaşım
 • Akciğer Kanseri Olgu Konseyi
 • Akciğer Kanseri ve Mezotelyomada İmmunoterapi
 • Akciğer Kanserinde Genetik Testler ve Likit Biyopsi
 • Akciğer Kanserinde Kurtarma Cerrahisi
 • Akciğer Kanserlerinde Tanıda, Evrelemede ve Tedavide Bronkoskopinin Yeri
 • Amfizem Hastalarında Hacim Küçültücü Girişimler
 • Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Riski Yönetimi
 • Astım Tanısal Algoritmada Yenilikler
 • Astım Tedavisinde Öz-Yönetim Stratejisi
 • Astımda Biyolojik Ajanlar Kime Ne Zaman? Hangi Biyolojik Ajan Tercih Edilmeli?
 • Atipik Mikobakteriler Tanı-Tedavi Yönetimi
 • Bronşiektazide Antibiyotik, Mukoaktif Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Canlı Olgular ile Girişimsel Pulmonoloji
 • COVID-19 Uzun Dönem Etkileri “Long Covid”
 • EBUS Olgu Örnekleri
 • ESC/ERS 2022 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Rehberinde Yenilikler Neler?
 • Evde Pulmoner Rehabilitasyon mu? Hastanede Pulmoner Rehabilitasyon mu?
 • GINA 2023 Rehberi’nde Neler Var?
 • GOLD 2023 KOAH Rehberinde Neler Değişti?
 • Göğüs Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (ERAS)
 • Göğüs Hastalıkları Maluliyet Değerlendirmesi
 • Göğüs Hastalıklarında Dijital Sağlık
 • Göğüs Hastalıklarında Teletıp: Video-Poliklinik Dünya’dan ve Türkiye’den Örnekler
 • Hafif Astımdan Ağır Astıma Doğru Tedavi Seçimi
 • Hayatımıza Giren Yeni Terimler; Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme Nedir?
 • Hekimlerin Yasal Haklarını Bilmesi
 • HIT Geliştiğinde veya Trombositopenik Hastada Pulmoner Emboli Saptandığında Ne Yapmalıyım?
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Cerrahi Akciğer Biyopsisi mi? Kriyo Transbronşiyal Bronşiyal mi?
 • İnterstisyel Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Akciğer Kanseri Birlikteliği
 • Kanser Hastasında Pulmoner Emboli Saptandığında Hangi İlacı Seçmeliyim?
 • KHDAK’de Yeni Hedefli Tedavilerdeki Son Gelişmeler
 • Kistik Fibroziste Enfeksiyonların Yönetimi
 • Klinik Olgu Tartışmaları: Astımla Karışan Durumlar
 • KOAH Epidemiyolojisi Değişiyor Mu?
 • KOAH Hastalarında Beslenme
 • KOAH ve ARDS Hastalarında Mekanik Ventilatör Stratejimiz Ne Olmalı?
 • KOAH’da Pulmoner Telerehabilitasyon
 • KOAH’da Sık Alevlenen Hasta Yönetimi
 • KOAH'da Bireye Özgü Tedavi Nasıl Planlanmalı?
 • KOAH'da Erken Tedavi Hastalık Seyrini Değiştirir-Değiştirmez.
 • KOAH’da Girişimsel Tedaviler
 • KOAH'da Kontrol Edilmeyen Dispne Yönetimi
 • KOAH'da Mortalite belirteçleri ve İleri Bakım Planlaması
 • Kombine Pulmoner Fibrozis Amfizem
 • Kronik Öksürük Yönetimi
 • Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserleri
 • Malign Plevral Efüzyonlu Hasta Yönetimi
 • Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Özlük Haklarımız
 • PAP Tedavisine Uyum
 • Plevral Efüzyonlar ve Torasik USG
 • Post Entübasyon Trakeal Stenozlara Güncel Yaklaşım
 • Progresif Pulmoner Fibroziste Antifibrotik Tedavi
 • Pulmoner Emboli Tedavisini Ne Zaman Sonlandırmalıyım?
 • Radyolojik Olgu Tartışmaları
 • Refrakter Sarkoidoz Tedavi Yönetimi
 • Robotik Cerrahideki Gelişmeler
 • Romatolojik Hastalıklar Akciğer Tutulumu, Tedavi Algoritması Güncellemesi
 • T4 Tümörlerde Cerrahi
 • Terminal Dönem KOAH’da Palyatif Bakım
 • Toplumda Gelişen Pnömoni Yönetimi
 • Tüberküloz Tedavisinde Güncel Gelişmeler
 • Uykuda Kişiselleştirilmiş Tedavi
 • Uykuda Yeni Tedavi Metotları
 • Uzamış Covid-19’da Pulmoner Rehabilitasyon (Türkiye’de ve Dünya’da Durum)
 • VATS Komplikasyonlar Olgu Konseyi
 • Yeni İPF Rehberinde Değişenler
 • Yeni Malpraktis Yasası ve Getirdikleri
 • Yoğun Bakım Hastasında Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Olmalı?
 • Yoğun Bakımda Ultrasonografi, Ekokardiyografi, Bronkoskopi
 • Zor Olgularda Bronkoskopi